Trong nỗ lực thống nhất hệ thống Help Me Grow trên toàn Tiểu bang Washington, chúng tôi thành lập sáu Ban hoạt động thuộc Help Me Grow Washington Ban hoạt độngMỗi Ban hoạt động, do một Trưởng Ban hoạt độnglãnh đạo, sẽ cố vấn trong việc thiết lập và phát triển thành phần tương ứng của họ trong mô hình Help Me Grow. Ngoài ra, tất cả các ban thường xuyên gặp gỡ, họp nhóm, để tiếp xúc, cung cấp thông tin cập nhật và chia sẻ ý tưởng.

Nếu quý vị muốn tham gia Ban hoạt động, vui lòng:

  1. Đọc phần mô tả về Ban hoạt động bên dưới và xem tờ thông tin tuyển mộ (bằng tiếng Anhtiếng Tây Ban Nha).).
  2. Xem video thuyết trình về Thành lập hệ thống Help Me Grow Washington (hoặc xem bài thuyết trình bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha).).
  3. Điền phiếu cho biết ý muốn tham gia trên mạng (bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha).

Chủ đích của Ban hoạt động là nâng cao các giá trị đặt trên nền tảng bình đẳng và hòa nhập chủng tộc, với mục tiêu thiết lập một hệ thống chống phân biệt chủng tộc, phục vụ tất cả trẻ em trước khi sinh đến 5 tuổi, với trọng tâm là phục vụ những trẻ em ít có cơ hội nhất. Thành viên trong Ban hoạt động được trợ cấp chi phí đi lại và dịch vụ chăm sóc con em, dịch vụ phiên dịch, thông dịch và hỗ trợ công nghệ.

Tìm hiểu thêm về các Trưởng Ban hoạt động Help Me Grow

Tìm hiểu thêm về các Nhóm đồng cảm chủng tộc của chúng tôi


Ban hoạt động Help Me Grow Washington:

Tiếp xúc với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ em

Phát triển kế hoạch kết nối các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ em và gia đình với Help Me Grow. Những kế hoạch này bao gồm thực hiện các tài liệu quảng bá thông tin, các cuộc vận động tiếp xúc và tạo quan hệ, huấn luyện, các chương trình sinh hoạt và nhiều hỗ trợ khác.

Tiếp xúc với cộng đồng và gia đình

Giúp các gia đình và tổ chức biết đến và nối kết với các nguồn hỗ trợ hiện có. Việc này gồm thực hiện các tài liệu quảng bá thông tin, các cuộc vận động tiếp xúc và tạo quan hệ, huấn luyện, các chương trình sinh hoạt và nhiều phương pháp khác để tiếp xúc với gia đình về sự phát triển của trẻ.

Điểm cung cấp dịch vụ được phối hợp

Phát triển những kế hoạch bảo đảm một hệ thống cung cấp dịch vụ được phối hợp chặt chẽ trên toàn tiểu bang để các gia đình có thể tìm đến và được hỗ trợ trong việc chăm sóc trẻ nhỏ. Những kế hoạch này bao gồm việc xác định những cơ hội và nỗi khó khăn liên quan đến danh mục các nguồn hỗ trợ của tiểu bang và địa phương, nền tảng công nghệ và Phối hợp viên phụ trách chăm sóc/Nhân viên hướng dẫn về nguồn hỗ trợ gia đình.

Thu thập và phân tích dữ liệu

Phân tích các dữ liệu chỉ số Help Me Grow để liên tục cải tiến hệ thống HMG. Công việc này bao gồm phân tích dữ liệu về sử dụng hệ thống, dò tìm khuynh hướng theo thời gian và xác định những nhu cầu khác của hệ thống để tìm cách phục vụ chặt chẽ hơn.

Bình đẳng

Xác định các khuôn khổ, công cụ và kế hoạch để thực thi bình đẳng trong hệ thống Help Me Grow. Mục tiêu của Help Me Grow Washington là thực thi bình đẳng chủng tộc đối với tất cả các thành phần trụ cốt liên kết với nhau, trong tinh thần duy trì kế hoạch và hành động ở cấp hệ thống, tổ chức và cá nhân.

Vận động và bảo vệ quyền lợi

Xác định và vận động các nguồn hỗ trợ và kế hoạch nhằm nâng cao sự an lành của trẻ em, gia đình và cộng đồng. Việc này bao gồm việc ủng hộ hệ thống Help Me Grow, cũng như các nhu cầu được xác định qua Help Me Grow.


Tìm hiểu thêm về các Ban hoạt động Help Me Grow!

Gặp gỡ các Ban hoạt động

Nếu quý vị có điều gì thắc mắc về các Ban hoạt động Help Me Grow, vui lòng gửi email về HMGWA@withinreachwa.org. HMGWA@withinreachwa.org.