Thành lập tiểu chi nhánh nói lên sự cam kết trong việc thiết lập mô hình Help Me Grow trong cộng đồng của quý vị, với mục tiêu tổ chức một hệ thống các nguồn hỗ trợ cộng đồng mà tất cả các gia đình và người chăm sóc có thể tìm đến và tiếp nhận.

WithinReach là Chi nhánh cấp tiểu bang có trách nhiệm khai triển Help Me Grow tại Tiểu bang Washington, giám sát việc thực hiện và tổ chức Chương trình Help Me Grow, đồng thời theo dõi phẩm chất và sự đồng nhất của mọi nỗ lực trên toàn tiểu bang. Tìm hiểu thêm về vai trò của WithinReach..

Lợi ích của việc thành lập tiểu chi nhánh là tiếp thị và truyền thông, bao gồm việc được sử dụng tên và biểu tượng Help Me Grow cũng như nhiều công cụ do Chương trình Help Me Grow National phát triển; được làm thành viên một cộng đồng học hỏi, được hỗ trợ kỹ thuật, có nhiều cơ hội huấn luyện và được hỗ trợ trong việc tổ chức và thực hiện chương trình; các công cụ và nguồn trợ giúp, được sử dụng các phần chỉ dành cho các chi nhánh trên các trang mạng Help Me Grow Washington và Help Me Grow National; và được trợ giúp trong công việc vận động và bảo vệ quyền lợi cho cộng đồng.

Kết nối với Help Me Grow Washington để tìm hiểu về vai trò và trách nhiệm liên quan đến tiểu chi nhánh và cách cộng đồng của quý vị có thể nâng cao khả năng tiếp nhận các nguồn trợ giúp cần thiết cho trẻ em và gia đình. Để biết thêm thông tin, vui lòng email cho chúng tôi tại HMGWA@withinreachwa.org.