Mô hình hệ thống Help Me Grow

Tất cả trẻ em cần được tăng trưởng, phát triển và lớn nhanh để đạt được hết tiềm năng của các em.

Help Me Grow là một hệ thống hỗ trợ, nối kết và giới thiệu được công nhận trên toàn quốc, hoạt động với mục đích hướng dẫn và giúp các gia đình vượt qua mạng lưới dịch vụ phức tạp, kết nối họ với các nguồn hỗ trợ thích hợp trong cộng đồng. Help Me Grow giúp cộng đồng áp dụng tối đa các nguồn lực hiện có để bảo đảm rằng mọi người đều cảm thấy được hỗ trợ. Qua Help Me Grow, cha mẹ và người chăm sóc có thể dễ dàng kết nối với các nguồn hỗ trợ họ cần, khi họ cần. Một hệ thống Help Me Grow thành công đòi hỏi các cộng đồng phải làm việc trong tinh thần hợp tác, xác định các nguồn lực và sáng tạo trong cách tận dụng tối đa các điểm mạnh và cơ hội.

Để hiện thực mọi tiềm năng của Help Me Grow, bốn thành phần trụ cốt phụ thuộc và hợp tác với nhau làm việc. Help Me Grow Washington mở rộng mô hình quốc gia, thêm vào đó hai thành phần – Vận động và bảo vệ quyền lợi và Bình đẳng – nhằm xây dựng năng lực, kiến thức và cộng đồng xung quanh:

Điểm cung cấp dịch vụ được phối hợp

Cung cấp dịch vụ phối hợp là hệ thống kết nối trẻ em và người chăm sóc của các em với các dịch vụ mà các em cần, khi các em cần và theo cách các em cần. Xem bản đồ địa điểm các tiểu chi nhánh đang hỗ trợ các gia đình trên khắp Tiểu bang Washington. 

Tiếp xúc với cộng đồng và gia đình

Mục đích của tiếp xúc với cộng đồng và gia đình là cung cấp kiến thức và vun đắp sự hiểu biết của cha mẹ và nhà cung cấp dịch vụ về sự phát triển khỏe mạnh của trẻ em, các dịch vụ hỗ trợ hiện có cho các gia đình trong cộng đồng, và cả hai điều này quan trọng như thế nào đối với việc nâng cao đời sống của trẻ em.

Tiếp xúc với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ em

Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có nhiều cơ hội hỗ trợ sự phát triển khỏe mạnh của trẻ em, trong cả công việc họ làm để phục vụ trẻ em và người chăm sóc của các em, và việc họ thay đổi những hệ thống có ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ em. Hoạt động này kêu gọi các nhà cung cấp dịch vụ trở thành nhà vận động của Help Me Grow và tăng cường các mối quan hệ nhằm tăng cường nỗ lực kiểm tra sự phát triển và hỗ trợ sớm cho trẻ em.

Thu thập và phân tích dữ liệu

Hoạt động thu thập và phân tích dữ liệu hỗ trợ công việc đánh giá, giúp xác định những thiếu sót trong hệ thống, thúc đẩy nỗ lực vận động và bảo vệ quyền lợi cũng như hướng dẫn công cuộc cải tiến.

Vận động và bảo vệ quyền lợi

Vận động và bảo vệ quyền lợi nhằm xác định các nguồn lực và chính sách có thể được vận động trong nhiều lãnh vực hoạch định chính sách để mang lại lợi ích cho trẻ em và gia đình.

Bình đẳng

Bình đẳng là nền tảng của tất cả các thành phần. Tại Washington, chúng tôi muốn tạo dựng một hệ thống Help Me Grow bảo đảm được cho tất cả các gia đình được nối kết với các dịch vụ, mà qua những dịch vụ này, họ đạt được mục tiêu họ có cho con cái và gia đình. Chúng tôi có trách nhiệm thực thi bình đẳng trong công việc của tổ chức chúng tôi và điều này có nghĩa là chúng tôi lắng nghe, học hỏi và hỗ trợ những cộng đồng từ trước đến nay gặp nhiều khó khăn, bị ngăn chận hay hạn chế trong khả năng kết nối với các nguồn lực và hỗ trợ.


Để tìm hiểu thêm về Mô hình quốc gia Help Me Grow và công việc tổ chức đang thực hiện trên toàn quốc, vui lòng vào trang mạng của Help Me Grow National Center .