Help Me Grow Washington là một hệ thống các cộng đồng trên khắp Washington cùng nhau làm việc để tạo một mạng lưới hỗ trợ qua các dịch vụ và hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Help Me Grow lắng nghe hoàn cảnh gia đình, giới thiệu họ đến các dịch vụ và tiếp tục công việc trợ giúp.

Hệ thống Help Me Grow Washington là một liên minh mỗi ngày một lớn mạnh bao gồm các cộng đồng và cá nhân đầu tư vào một hệ thống giáo dục và chăm sóc trẻ thơ đầy năng lực và hoài bão, với mục đích phục vụ toàn hảo cho tất cả các gia đình và trẻ em.


Bản đồ này trình bày địa điểm các tiểu chi nhánh đang hoạt động tại Washington. Tiểu chi nhánh bao gồm các tổ chức và nhà vận động địa phương đứng lên vì lợi ích của sự phát triển lành mạnh của trẻ em và lãnh trách nhiệm thực hiện chương trình Help Me Grow tại địa phương. Nhấp vào quận nơi quý vị cư ngụ để tìm hiểu thêm về những người đang tham gia hoạt động trong cộng đồng của quý vị. Tiểu chi nhánh bao gồm, hoặc đang hợp tác với, liên minh các tổ chức giáo dục trẻ thơ của Washington. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về liên minh tổ chức giáo dục trẻ thơ tại địa phương, vui lòng vào trang mạng Tổ chức Washington Communities for Children (Cộng đồng Washington vì trẻ em).

Help Me Grow Island County

nwelcoalition.org
1-800-322-2588
Hạt Pierce Help Me Grow

helpmegrowpierce.org
Gọi 211 và yêu cầu Help Me Grow
Help Me Grow Hạt San Juan

nwelcoalition.org
1-800-322-2588
Help Me Grow Skagit

helpmegrowskagit.com
360-630-8352
Help Me Grow Hạt Snohomish

nwelcoalition.org
1-800-322-2588
Help Me Grow Hạt Whatcom

nwelcoalition.org
1-800-322-2588
Help Me Grow Trung tâm WA

Investmentinchildrenwa.org
509-490-3009
Hạt Island
Help Me Grow Island County

nwelcoalition.org
1-800-322-2588
Quận Pierce
Hạt Pierce Help Me Grow

helpmegrowpierce.org
Gọi 211 và yêu cầu Help Me Grow
Hạt San Juan
Help Me Grow
Hạt San Juan

nwelcoalition.org
1-800-322-2588
Quận Skagit
Help Me Grow Skagit

helpmegrowskagit.com
360-630-8352
Quận Snohomish
Help Me Grow
Quận Snohomish

nwelcoalition.org
1-800-322-2588
Hạt Whatcom
Help Me Grow
Hạt Whatcom

nwelcoalition.org
1-800-322-2588
Hạt Yakima & Kittitas
Help Me Grow Trung tâm WA

Investmentinchildrenwa.org
509-490-3009
Tất cả các hạt WA khác
Help Me Grow Washington

parenthelp123.org
1-800-322-2588

Hệ thống bao gồm các thành viên cộng đồng ở cấp địa phương, cấp khu vực và toàn tiểu bang. Hệ thống Help Me Grow Washington có một mức độ hoạt động khác gọi là tiểuchi nhánh. Tìm hiểu thêm về thành lập tiểu chi nhánh bên dưới.

Tìm hiểu thêm

Đã tham gia với tư cách tiểu chi nhánh? Đăng nhập tại đây