Help Me Grow Washington là một hệ thống các cộng đồng trên khắp Washington cùng nhau làm việc để tạo một mạng lưới hỗ trợ qua các dịch vụ và hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Help Me Grow lắng nghe hoàn cảnh gia đình, giới thiệu họ đến các dịch vụ và tiếp tục công việc trợ giúp.

Hệ thống Help Me Grow Washington là một liên minh mỗi ngày một lớn mạnh bao gồm các cộng đồng và cá nhân đầu tư vào một hệ thống giáo dục và chăm sóc trẻ thơ đầy năng lực và hoài bão, với mục đích phục vụ toàn hảo cho tất cả các gia đình và trẻ em.


Bản đồ này hiển thị vị trí của các chi nhánh phụ hiện tại ở Washington. Các chi nhánh phụ bao gồm các tổ chức và nhà tiên phong địa phương vì sự phát triển lành mạnh của trẻ em và chịu trách nhiệm triển khai Help Me Grow tại địa phương. Nhấp vào quận của bạn để tìm hiểu thêm về những người tham gia vào công việc trong cộng đồng của bạn.

Help Me Grow Island County

helpmegrowisland.org
1-800-322-2588
Help Me Grow Hạt San Juan

parenthelp123.org
1-800-322-2588
Help Me Grow Skagit

helpmegrowskagit.com
360-630-8352
Help Me GrowWhatcom

https://www.seaswhatcom.org/
360-715-7485
Help Me Grow Trung tâm WA

Investmentinchildrenwa.org
509-490-3009
Hạt Island
Help Me Grow Island County

helpmegrowisland.org
1-800-322-2588
Hạt San Juan
Help Me Grow
Hạt San Juan

parenthelp123.org
1-800-322-2588
Quận Skagit
Help Me Grow Skagit

helpmegrowskagit.com
360-630-8352
Hạt Whatcom
Help Me GrowWhatcom

https://www.seaswhatcom.org/
360-715-7485
Hạt Yakima & Kittitas
Help Me Grow Trung tâm WA

Investmentinchildrenwa.org
509-490-3009
Tất cả các hạt WA khác
Help Me Grow Washington

parenthelp123.org
1-800-322-2588

Hệ thống bao gồm các thành viên cộng đồng ở cấp địa phương, cấp khu vực và toàn tiểu bang. Hệ thống Help Me Grow Washington có một mức độ hoạt động khác gọi là tiểuchi nhánh. Tìm hiểu thêm về thành lập tiểu chi nhánh bên dưới.

Tìm hiểu thêm

Đã tham gia với tư cách tiểu chi nhánh? Đăng nhập tại đây