Nhiều cá nhân và đối tác đóng góp cho Help Me Grow Washington, và nhiều người khác đang nỗ lực hàng ngày để cải thiện hệ thống cho cộng đồng của chúng ta. Đây không phải là danh sách đầy đủ các địa chỉ liên hệ Help Me Grow, nhưng là cơ hội để xem một số người tham gia tích cực.

Tất cả các Trưởng ban

Các Trưởng Ban hoạt động

Ban trụ cốt

Ban nhân viên Chi nhánh cấp tiểu bang

Thực thể tổ chức tiểu chi nhánh

Angelica Rivera

Phối hợp viên truyền thông

WithinReach

Brittany Hartikainen

Trưởng Ban hoạt động: Chính sách và vận động, bảo vệ quyền lợi

Washington Communities for Children (Tổ chức Cộng đồng Washington vì trẻ em)

Trung tâm Washington Help Me Grow

Quỹ cộng đồng Yakima

Các quận Yakima và Kittitas

Chris Gray

Giám đốc phụ trách Chương trình thai kỳ và thơ ấu

WithinReach

Jackie Litzau

Giám đốc đối tác về sức khỏe trẻ em

WithinReach

Jenée Myers Twitchell

Trưởng Ban hoạt động: Thu thập và phân tích dữ liệu

Washington Communities for Children (Tổ chức Cộng đồng Washington vì trẻ em)

Jenny Nakata

Trưởng Ban hoạt động: Cung cấp dịch vụ phối hợp

Washington Communities for Children (Tổ chức Cộng đồng Washington vì trẻ em)

Jesse Gritton

Giám đốc phụ trách Hệ thống, hợp tác và kết nối

WithinReach

José Villalobos

Giám đốc phụ trách Chương trình

WithinReach

Julia Kagochi

Trưởng Ban hoạt động: Bình đẳng

Washington Communities for Children (Tổ chức Cộng đồng Washington vì trẻ em)

Kai Horton

Giám đốc phụ trách Quan hệ cộng đồng

WithinReach

Kathryn Steele

Người quản lý quan hệ đối tác Help Me Grow

WithinReach

Keri Nguyen

Phối hợp viên Dự án đặc biệt

WithinReach

Quận King Help Me Grow

Seattle-King County Public Health, Những Khởi Đầu Tốt Nhất Cho Trẻ Em-Help Me Grow

Lark Kesterke

Giám đốc cao cấp phụ trách Hệ thống

WithinReach

Linden Obel

Trưởng Ban hoạt động: Tiếp xúc với cộng đồng và gia đình

Washington Communities for Children (Tổ chức Cộng đồng Washington vì trẻ em)

Học sớm Tây Bắc Help Me Grow

Liên minh học tập sớm Tây Bắc

Các quận Island, San Juan, Skagit, Snohomish và Whatcom

Hạt Pierce Help Me Grow

5 nguyên tắc cơ bản đầu tiên

Rachel Hall

Trưởng ban lãnh đạo tiểu bang, Tổ chức Washington Communities for Children

Washington Communities for Children (Tổ chức Cộng đồng Washington vì trẻ em)

Samantha Thompson

Giám đốc cao cấp phụ trách Cung cấp dịch vụ phối hợp

WithinReach

Sarah Holdener

Trưởng chương trình Help Me Grow

Bộ Trẻ em, Thanh niên & Gia đình Bang Washington

Sarah Salomon

Giám đốc cao cấp phụ trách Giám định và tác động

WithinReach

Sharon Beaudoin

Tổng giám đốc về chính sách, Giám đốc toàn tiểu bang

WithinReach

Hạt Skagit Help Me Grow

United General District 304

Soleil Boyd

Trưởng Ban hoạt động: Thu thập và phân tích dữ liệu

Washington Communities for Children (Tổ chức Cộng đồng Washington vì trẻ em)

Susan Barbeau

Giám đốc điều hành

Washington Communities for Children (Tổ chức Cộng đồng Washington vì trẻ em)

Taryn Essinger

Giám đốc cao cấp phụ trách Quan hệ cộng đồng

WithinReach

Taylor Caragan

Trưởng Ban hoạt động: Tiếp xúc với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ em

Washington Communities for Children (Tổ chức Cộng đồng Washington vì trẻ em)