WithinReach làm việc với tư cách đồng lãnh đạo với Sở Gia đình, thanh thiếu niên và trẻ em Tiểu bang Washington và Washington Communities for Children (Tổ chức Cộng đồng Washington vì trẻ em) để dẫn đầu công việc thành lập và phát triển một hệ thống Help Me Grow thống nhất trên toàn Tiểu bang Washington.

Trong nỗ lực đó, chúng tôi đã thành lập hai Nhóm đồng cảm chủng tộc. Dưới đây là thông tin bổ túc về các nhóm này, các nhóm này được thành lập cho ai và làm thế nào để tham gia các nhóm này.

“Để nâng cao sự bình đẳng chủng tộc, có rất nhiều điều người da trắng và người da màu phải làm, cả chung lẫn riêng.” Các công cụ bình đẳng chủng tộc)

Các Nhóm đồng cảm chủng tộc này được thành lập cho những cá nhân đang tích cực hoạt động trong Tổ chức Washington Communities for Children và/hoặc trong các Ban hoạt động thuộc Help Me Grow Washington.

  • Không gian đặc biệt thiết lập dành riêng cho Người da đen, Người bản xứ và Người da màu (Black, Indigenous and People of Color, BIPOC) là một khía cạnh quan trọng của công việc mang lại bình đẳng chủng tộc. Thông thường, không gian được thiết lập, tự động và vô thức, cho cộng đồng những người da trắng, nhưng đó là điều có hại cho BIPOC và có thể ảnh hưởng nặng nề đến sự an lành của những người này trong khi họ cùng lúc phải chống chọi với nhiều định kiến, những cuộc gây hấn ngầm và tình trạng bất bình đẳng chủng tộc. Điều quan trọng đối với BIPOC là họ phải được sống trong một không gian hòa nhập và an toàn để họ cảm nhận được sự toàn diện và đích thực của chính con người họ mà không bị áp lực hay cảm thấy thua kém những người da trắng.  
  • Không gian thiết lập đặc biệt cho người da trắng cũng không kém quan trọng trong công việc mang lại bình đẳng chủng tộc. Những không gian này chủ định hình thành cho người da trắng trong “nỗ lực gây ý thức và cảm nhận về văn hóa và đặc quyền của người da trắng một cách rõ ràng và có chủ đích cũng như nâng cao khả năng phân tích phản biện của một người về những khái niệm này. Một nhóm kín, hay nhóm đồng cảm, của người da trắng cũng là cách đòi hỏi người da trắng có trách nhiệm giáo dục lẫn nhau về những khái niệm này, thay vì cứ dựa vào những người da màu để giáo dục họ”. (Các công cụ bình đẳng chủng tộc) 

Để biết thêm thông tin, vui lòng điền phiếu tìm hiểu về Nhóm Đồng cảm chủng tộc

Cô Julia Kagochi tổ chức các cuộc họp nhóm đồng cảm BIPOC mỗi hai tháng một lần, vào ngày thứ Năm của tuần đầu tiên trong tháng (1 – 2 giờ trưa).

Cô Linden Obel tổ chức các cuộc họp nhóm đồng cảm cho cộng đồng da trắng mỗi hai tháng một lần, vào ngày thứ Sáu của tuần thứ nhì trong tháng (10 – 11 giờ 30 sáng) và ngày thứ Ba của tuần thứ tư trong tháng (1 – 2 giờ trưa).

Để biết thêm về nguồn hỗ trợ và thông tin về các Nhóm đồng cảm chủng tộc, vui lòng vào trang Các công cụ bình đẳng chủng tộc.

Tìm hiểu thêm