WithinReach là chi nhánh cấp Tiểu bang Washington và là thực thể tổ chức cho Help Me Grow. Với tư cách thực thể tổ chức, WithinReach tiên phong mở rộng hệ thống Help Me Grow Washington, làm việc với các cộng đồng địa phương để thiết lập kế hoạch và phát triển chương trình Help Me Grow đáp ứng các nhu cầu đặc biệt và nguồn hỗ trợ riêng của từng khu vực. Chúng tôi cũng đóng vai trò điểm cung cấp dịch vụ được phối hợp trên toàn tiểu bang cho các gia đình đang tìm sự giúp đỡ.

Khả năng chuyên môn về hệ thống

WithinReach áp dụng các công cụ thiết lập kế hoạch và giới thiệu của Tổ chức Help Me Grow Quốc gia đối với các cộng đồng địa phương, bảo đảm rằng hoạt động của họ phù hợp với các đặc điểm chính trong hệ thống Help Me Grow toàn quốc. Chúng tôi cung cấp các chương trình huấn luyện, đào tạo và cơ hội chia sẻ kiến thức cho các thành phần hợp tác, đồng thời cũng là trung tâm cung cấp các nguồn hỗ trợ chọn lọc. Chúng tôi thu thập và chia sẻ các phương pháp hoạt động hữu hiệu nhất, mở đường cho việc chia sẻ dữ liệu và hỗ trợ hạ tầng cơ sở dữ liệu.

Vận động và bảo vệ quyền lợi

WithinReach khuyến khích các đề nghị về phương pháp thực hành và chính sách phù hợp với các chương trình trẻ thơ trên toàn tiểu bang, đồng thời xây dựng tinh thần đoàn kết cho một hệ thống Help Me Grow Washington bình đẳng. Chúng tôi hợp tác với các cơ quan chánh phủ tiểu bang và khu vực để ủng hộ tiến trình quyết định một cách bình đẳng, chủ tâm và cố gắng kêu gọi tiếng nói của nhiều thành phần trong cộng đồng, nhằm giúp chúng tôi xây dựng một hệ thống phản ảnh nhu cầu của từng cộng đồng và hoạt động cho tất cả các gia đình. Chúng tôi tìm nguồn tài trợ bền vững và cho những người khác quyền vận động và bảo vệ quyền lợi cộng đồng.

Gọi Đường dây nóng Help Me Grow Washington tại số 1-800-322-2588 để tìm hiểu về các nguồn hỗ trợ liên quan đến sức khỏe, sự phát triển, hành vi và học tập. Khi quý vị gọi đến đường dây nóng, một trong những Phối hợp viên phụ trách chăm sóc của chúng tôi sẽ lắng nghe vấn đề của quý vị và tìm cho quý vị nguồn hỗ trợ và dịch vụ thích hợp đáp ứng được nhu cầu của quý vị và gia đình.