Help Me Grow ስርዓት አጠቃላይ እይታ

ስለ Help Me Grow Washington ከWithinReach ዋና የስትራቴጂ ኦፊሰር፣ ሻሮን ቤውዶን እና የህዝብ ጤና-ሲያትል እና ኪንግ ካውንቲ የHelp Me Grow ስትራቴጂክ አማካሪ ማርሲ ሚለር ጋር ይማሩ። ይህ ዌቢናር ለማህበረሰብ አጋሮች የተዘጋጀው ማህበረሰቦች ሁሉንም ቤተሰቦች ከማህበረሰብ ተኮር ፕሮግራሞች እና አገልግሎቶች ጋር ማገናኘታቸውን ለማረጋገጥ በነባር ሀብቶች ላይ ለሚገነባው የHelp Me Grow ስርዓት ሞዴል አጠቃላይ እይታ ነው።

ይህንን ዌቢናር ያስጀምሩ