Waxaa adag in la helo gargaarka habboon. Annagu waan fududaynaa.

Barnaamijka Help Me Grow ee Washington waa adeeg bilaash ah oo waalidiinta iyo daryeeleyaasha la xiriiriya khayraadka ama adeegyada laga helo bulshadooda. Barnaamijka Help Me Grow ee Washington waxuu ku socdaa meegaar khayraad oo ka badan 6,000 oo barnaamij iyo adeeg oo gobolka oo ku kala baahsan. Marka aad barnaamijka Help Me Grow ka wacdo lambarka 1-800-322-2588, waxaan adiga kaa caawinnaa in aad hesho khayraadka aad u baahan tahay. Haddii ay tahay baarista horumarka carruurnimada hore, gargaarka laga bixiyo codsashada caymiska caafimaadka, ama caawimada laga bixiyo helitaanka kayd cunto (food bank), fasal waalidnimo ama kiliniig caafimaadeed oo qiime jaban, diyaar ayaan u nahay in aan ku caawinno.

Shaqaalaha saaxiibtinimada leh, aqoonta leh ee jooga Khadka macluumaadka barnaamijka Help Me Grow ee Washington ka wac lambarka 1-800-322-2588 si aad maanta u bilowdo.

Sidee ayuu u Shaqeeyaa ama u hirgalaa barnaamijka Help Me Grow?

Iyadoo ku xiran halka aad gobolka ka deggan tahay, khayraadka barnaamijka Help Me Grow ayaa adiga diyaar kuu ah. Hoosta ka eeg lambarkayaga gobolka oo dhan ee barnaamijka Help Me Grow iyo lambarrada kalee degaanka ama xaafadda si lagaaga caawiyo in aad la xiriirto halka aad ka helayso taageerada aad u baahan tahay.

Barnaamijka Help Me Grow ee gobolka oo dhan: 1-800-322-2588

Degmada Kititas: 509-490-3009

Degmada Pierce: Wac 211 & weydiiso barnaamijka Help Me Grow

Degmada Skagit: 360-630-8352

Degmada Yakima: 509-490-3009