Tìm được đúng sự trợ giúp rất khó. Chúng tôi sẽ giúp cho việc này dễ dàng hơn.

Dù trực tuyến hay qua điện thoại, chúng tôi có thể kết nối bạn với các tài nguyên bạn cần khi bạn cần. Tìm các nguồn lực thực phẩm, sức khỏe và phát triển trẻ em thiết yếu trong cộng đồng của bạn để hỗ trợ gia đình bạn.

Kết nối các gia đình bạn phục vụ với Help Me Grow

Các nhà cung cấp dịch vụ và sức khỏe có thể giới thiệu các gia đình, tải xuống tài liệu và khám phá danh mục tài nguyên của chúng tôi để tìm các tài nguyên về sức khỏe và cộng đồng.

Chúng tôi phục vụ người dân ở mọi quận trong tiểu bang Washington.

Tin tức + Cập nhật