Tìm được đúng sự trợ giúp rất khó. Chúng tôi sẽ giúp cho việc này dễ dàng hơn.

Help Me Grow Washington là một dịch vụ miễn phí giới thiệu cha mẹ và người chăm sóc đến các nguồn hỗ trợ ngay trong cộng đồng. Help Me Grow Washington hoạt động qua một hệ thống hỗ trợ với hơn 6,000 chương trình và dịch vụ trên toàn tiểu bang. Khi quý vị gọi Help Me Grow tại số 1-800-322-2588, chúng tôi sẽ giúp giới thiệu quý vị đến những nguồn hỗ trợ quý vị cần. Dù đó là khám kiểm tra tiến trình phát triển của em bé, giúp ghi danh bảo hiểm sức khỏe, hoặc tìm ngân hàng thực phẩm, tìm các lớp huấn luyện nuôi dạy con cái hoặc tìm y viện chi phí thấp, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Xin gọi ban nhân viên thông thạo, ân cần tại Đường dây nóng Help Me Grow Washington theo số 1-800-322-2588 để bắt đầu ngay hôm nay!

Help Me Grow hoạt động như thế nào?

Tùy nơi quý vị sống trong tiểu bang, chương trình Help Me Grow có nguồn hỗ trợ sẵn sàng giúp quý vị. Dưới đây là số điện thoại của Help Me Grow cho toàn tiểu bang và các số địa phương để giúp kết nối quý vị với sự hỗ trợ quý vị cần.

Chương trình Help Me Grow cho toàn tiểu bang: 1-800-322-2588

Quận Kittitas: 509-490-3009

Quận Pierce: Gọi 211 & xin được chuyển đến Help Me Grow

Quận Skagit: 360-630-8352

Quận Yakima: 509-490-3009