Xác định tiềm năng đầy đủ: Kế hoạch chiến lược cho Help Me Grow

Để đẩy nhanh tốc độ phát triển và tác động của Mạng lưới liên kết quốc gia Help Me Grow, Trung tâm quốc gia Help Me Grow đã tham gia vào việc lập kế hoạch chiến lược vào năm 2020 để nghiên cứu và nêu rõ các ưu tiên tăng trưởng chiến lược trong 5 năm tới và xác định “tiềm năng đầy đủ” của Help Me Grow.

Tham gia Trung tâm Quốc gia trên Thứ Ba, ngày 19 tháng 1 năm 2021 từ 1:00 - 2:15 chiều (EST) khi họ chia sẻ tầm nhìn về sự lan rộng và quy mô nhanh chóng của Help Me Grow, các hệ thống tiên tiến có sẵn trên toàn cầu cho tất cả các gia đình và được thiết kế với các chiến lược mục tiêu nhằm giảm các rào cản, đạt được sự bình đẳng về chủng tộc và thúc đẩy khả năng tiếp cận các hệ thống mầm non toàn diện trên toàn quốc.