Nghiên cứu này đánh giá hiệu quả của các Đối tác đa ngành về Phát triển Trẻ thơ (PECD) trong duy trì nhu cầu xã hội sàng lọc, chuyển tuyến và cung cấp dịch vụ cho trẻ em trong đại dịch COVID-19 ở Thành phố New York. PECD là một sáng kiến cung cấp kinh phí và hướng dẫn để giúp thực hành chăm sóc ban đầu cho trẻ em hợp tác với các tổ chức dịch vụ xã hội dựa vào cộng đồng để giải quyết các nhu cầu xã hội của trẻ em và gia đình.

Kết quả sẽ xác định các mối quan hệ đối tác hiện có và mới nổi đã thay đổi như thế nào để ứng phó với đại dịch và những thay đổi này đã ảnh hưởng như thế nào đến khả năng phục hồi và tính bền vững của các dịch vụ mà trẻ em và gia đình cần. Các nhà nghiên cứu tại Đại học New York đang hợp tác với các đối tác lâm sàng và cộng đồng trong PECD hợp tác để hoàn thành nghiên cứu.