Bắt đầu với Bình đẳng: 14 Ưu tiên để Xóa bỏ Phân biệt chủng tộc Hệ thống trong Chăm sóc và Giáo dục Sớm

Dự án Bình đẳng cho Trẻ em, hợp tác với Liên minh Hành động Nghiên cứu Công bằng, Viện Phát triển Trẻ em Da đen Quốc gia, Hội đồng Công nhận Chuyên nghiệp, Hiệp hội Chăm sóc Trẻ em Quốc gia Ấn Độ, Hiệp hội Head Start Quốc gia, Hiệp hội Quốc gia Giáo dục Trẻ nhỏ, và The Education Trust, đang tổ chức một sự kiện ảo để thảo luận về báo cáo có tên ở trên.

Để tìm hiểu về báo cáo và lắng nghe cuộc trò chuyện của ban hội thảo về cách cùng nhau thúc đẩy sự bình đẳng trong các hệ thống giáo dục mầm non, hãy lắng nghe hội thảo trên web của họ về Thứ Tư, ngày 16 tháng 12 năm 2020 lúc 12:15 - 1:30 chiều theo giờ ET.