Tin tức

Tháng Tư 10, 2023

Lập kế hoạch chiến lược Help Me Grow: Những phát triển gần đây và những gì sắp xảy ra

Khi quá trình lập kế hoạch chiến lược Help Me Grow Washington (HMG WA) tiếp tục, chúng tôi rất vui được chia sẻ thông tin cập nhật về những phát triển gần đây của chúng tôi và xem trước những gì sẽ xảy ra trong tám tuần tới. Vào tháng 2 và tháng 3 năm 2023, chúng tôi tiếp tục hợp tác thiết kế với các đối tác ở tiểu bang và địa phương để đưa ra tầm nhìn, mục đích chung, sáu lĩnh vực trọng tâm và chín sáng kiến chiến lược của hệ thống HMG để định hướng cho chúng tôi trong 5 năm tới. Khi làm như vậy, chúng tôi cũng đã phát triển một cấu trúc và mô hình quản trị ban đầu.

Chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ từ Bộ Y tế Bang WA (DOH) để có thể kéo dài công việc của chúng tôi với Camber Collective thêm hai tháng, với ngày kết thúc mới là tháng 6 năm 2023. Thời gian kéo dài sẽ cho phép có nhiều cơ hội hơn để thu thập và kết hợp phản hồi và đầu vào về các chi tiết liên quan đến cơ cấu quản trị và các sáng kiến chiến lược. Chúng tôi cũng sẽ làm việc để phát triển một kế hoạch thực hiện chi tiết cho những năm sắp tới.

Vào tháng 4, chúng tôi sẽ chia sẻ ngôn ngữ dự thảo ban đầu về Quản trị và Sáng kiến chiến lược tới nhiều đối tượng hơn, những người đã tham gia Phiên lắng nghe và Phiên đồng thiết kế cũng như bất kỳ ai quan tâm đến việc cung cấp phản hồi từ cộng đồng của chúng tôi. Vui lòng đề phòng yêu cầu đến với bạn, nơi bạn sẽ có cơ hội xem video hướng dẫn về tài liệu và cung cấp phản hồi không đồng bộ dựa trên tính khả dụng của bạn. Nếu bạn muốn được thêm vào danh sách phân phối các tài liệu dự thảo về Quản trị và Sáng kiến Chiến lược, vui lòng gửi Tina@cambercollective.com một lưu ý.

Sắp tới, chúng tôi sẽ sử dụng tháng 4 để thu thập phản hồi từ các đối tác và cộng đồng của chúng tôi. Vào tháng 5, chúng tôi sẽ hoàn thiện các chi tiết của kế hoạch chiến lược 5 năm, đồng thời phát triển một số hình ảnh tóm tắt chính và tổng quan cấp cao với các yếu tố hàng đầu của kế hoạch chiến lược. Đồng thời, khi bạn xem lại các tài liệu được chia sẻ, nếu bạn cảm thấy các thành phần quan trọng hoặc các điểm đầu vào/phản hồi chính mà bạn đã cung cấp trước đây bị thiếu hoặc chưa được trình bày đầy đủ hoặc chính xác, vui lòng cho Tina Liang (Camber Collective) biết để chúng tôi có thể giải quyết nó. Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều vì đã tiếp tục hỗ trợ, tham gia và quan tâm đến quá trình này. Quá trình này đã giúp mở mang tầm mắt, bổ ích và khiêm tốn cho tất cả chúng tôi tham gia phát triển các kế hoạch này cho hệ thống HMG WA.