Tin tức

Tháng Mười 13, 2022

Báo cáo thành tích Help Me Grow Washington 2022: Cập nhật giữa năm

Chúng tôi rất vui được chia sẻ Báo cáo Thành tích Help Me Grow WA!

Báo cáo này tích hợp dữ liệu trên tất cả các hệ thống Help Me Grow ở Washington để giới thiệu tác động chung của chúng tôi từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2022. Cảm ơn bạn vì tất cả những gì bạn đã làm để hỗ trợ công việc này ở Washington! Xem bên dưới để biết phiên bản tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha của báo cáo: