Tin tức

24 Tháng Mười Một, 2022

Quy trình lập kế hoạch chiến lược Help Me Grow Washington bắt đầu

Mặc dù Help Me Grow Washington (HMG WA) đã có từ năm 2010, hệ thống đã có tốc độ phát triển nhanh chóng, một phần nhờ vào Khoản tài trợ Phát triển Mầm non nhận được vào năm 2019. Với Help Me Grow được xác định là một sáng kiến chiến lược, khoản tài trợ đầu tư vào hệ thống HMG WA như một toàn bộ - cả về năng lực của đơn vị liên kết nhà nước cũng như năng lực của cộng đồng để phát triển các hệ thống Help Me Grow địa phương. Khi hệ thống HMG WA phát triển sâu rộng và tăng cường trên toàn tiểu bang, chúng tôi đang bắt tay vào quá trình lập kế hoạch chiến lược 6 tháng để xem xét và đồng thiết kế chiến lược và cấu trúc đồng thời nêu rõ tầm nhìn chung cho sự phát triển của mạng trong 5 năm tới.  

Được tài trợ bởi Quỹ Phát triển Mầm non, quá trình lập kế hoạch chiến lược sẽ được thực hiện bởi Camber Collective, một công ty tư vấn được lựa chọn thông qua quy trình mua sắm chính thức tại Bộ Trẻ em, Thanh niên và Gia đình Washington (DCYF). Camber Collective là công ty tư vấn chiến lược trang bị cho các tổ chức hoạt động theo mục đích với những hiểu biết sâu sắc cần thiết để phục vụ tối ưu hệ thống, xã hội và đội ngũ nhân viên mà họ có trách nhiệm giải trình. Chuyên môn của Camber về các phương pháp tiếp cận lấy con người làm trung tâm kết hợp với sự chặt chẽ trong phân tích, bắt nguồn từ công bằng cho phép các tổ chức xác định vị trí và cách thức họ có thể phát triển để có tác động lớn nhất.

Camber Collective sẽ hỗ trợ và quản lý dự án quá trình lập kế hoạch chiến lược với một nhóm cố vấn liên ngành cung cấp giám sát dự án. Camber sẽ triển khai một khuôn khổ thiết kế tự do công bằng để thu hút các bên liên quan đã biết và chưa biết trên toàn hệ thống để hiểu các thành kiến và rào cản hệ thống hoặc cấu trúc hiện có, đồng thời tìm hiểu cách các yếu tố hệ thống HMG WA vừa tác động tích cực đến một số gia đình vừa loại trừ hoặc gây hại cho những người khác. Một loạt các hội thảo tương tác bắt nguồn từ thiết kế tự do bình đẳng và các phương pháp lãnh đạo có sự tham gia tùy chỉnh sẽ khuyến khích người tham gia khám phá, đổi mới và hình dung hệ thống HMG WA tối ưu trong khi tập trung vào những yếu tố bị ảnh hưởng nhiều nhất. Công việc này sẽ dẫn đến một tập hợp các kết quả thành công có thể đo lường được trên toàn cầu và các mục tiêu chiến lược được nhắm mục tiêu và các sáng kiến thừa nhận tác động không cân đối của các yếu tố cấu trúc, thể chế, tài chính, xã hội, văn hóa và / hoặc xã hội học tác động đến khả năng tiếp cận các nguồn lực và cơ hội cho một số cộng đồng.

Trong 6 tháng tới, chúng tôi sẽ phát triển một kế hoạch chiến lược 5 năm toàn diện dựa trên công bằng chủng tộc và công bằng xã hội, quy trình và cấu trúc ra quyết định của HMG WA, và một bộ nguồn lực, ngân sách và chính sách rõ ràng cho hệ thống HMG thực hiện. HMG WA hy vọng sẽ xác định một kế hoạch vừa cải thiện kết quả cho các nhóm dân cư tập trung ngày nay vừa củng cố hệ thống mầm non theo những cách có lợi cho các thế hệ sau.

Kêu gọi hành động của tháng này

Tầm nhìn của Washington đối với Help Me Grow đòi hỏi sự hợp tác tích cực của các gia đình và cộng đồng, các đối tác cấp khu vực và cấp tiểu bang trong các chương trình, dịch vụ và hỗ trợ góp phần vào sự phát triển thể chất, nhận thức và xã hội-tình cảm của trẻ em Washington.

Vui lòng dành vài phút để điền vào thông tin này khảo sát 5 câu hỏi ngắn gọn để chia sẻ về trải nghiệm của bạn với HMG WA và / hoặc đăng ký nhận các bản cập nhật qua email. Cập nhật kế hoạch chiến lược hàng tháng cũng sẽ được đăng tại: www.helpmegrowwa.org

 

Làm khảo sát