Băng hình

Tháng Hai 1, 2020

Tìm kiếm sự giúp đỡ thật khó. Chúng tôi làm cho nó dễ dàng.

Tìm kiếm sự giúp đỡ là khó. Chúng tôi làm cho nó dễ dàng. Trong video này, một phụ huynh ở Snohomish kể lại cách Help Me Grow Washington đã giúp kết nối cô với các tài nguyên mà cô cần cho con gái mình. Chúng tôi giúp mọi người trên toàn tiểu bang điều hướng các hệ thống dịch vụ xã hội và y tế phức tạp. Với hơn 6.000 tài nguyên trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, chúng tôi kết nối mọi người mỗi ngày với sự hỗ trợ mà họ cần để phát triển.