Xây dựng Hệ thống Help Me Grow Washington

Nhóm nòng cốt Help Me Grow Washington - WithinReachWashington Communities for Children (Tổ chức Cộng đồng Washington vì trẻ em) và Bộ Trẻ em, Thanh niên và Gia đình Washington - đã tổ chức hội thảo trên web vào ngày 1 tháng 7 để cung cấp thông tin về cách tham gia vào việc tạo ra hệ thống Help Me Grow công bằng ở Washington. Nhóm nòng cốt hướng dẫn thiết kế và phát triển tầm nhìn, kế hoạch lan tỏa và quy mô cho Help Me Grow Washington thống nhất.

Trong hội thảo trên web kéo dài một giờ này, những người tham gia đã tìm hiểu về cấu trúc Help Me Grow Washington mới, bao gồm vai trò của các nhóm hành động (Tiếp cận có phối hợp, Tiếp cận gia đình & cộng đồng, Tiếp cận nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ em, Dữ liệu & Đánh giá, Vận động chính sách và Công bằng).

Khởi chạy Hội thảo trên web này