Tổng quan về hệ thống Help Me Grow

Tìm hiểu về Help Me Grow Washington với Giám đốc Chiến lược của WithinReach, Sharon Beaudoin, và Cố vấn Chiến lược của Y tế Công cộng-Seattle & Quận King cho Help Me Grow, Marcy Miller. Hội thảo trên web này được thiết kế cho các đối tác cộng đồng như một cái nhìn tổng quan cho mô hình hệ thống của Help Me Grow được xây dựng dựa trên các nguồn lực hiện có để đảm bảo cộng đồng có thể liên kết tất cả các gia đình với các chương trình và dịch vụ dựa vào cộng đồng.

Khởi chạy Hội thảo trên web này