Tin tức

Tháng Năm 26, 2020

Diễn đàn quốc gia Help Me Grow thường niên

Trung tâm Quốc gia đã tổ chức Diễn đàn HMG ảo đầy cảm hứng từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 8. Diễn đàn là cơ hội để các đơn vị liên kết và đối tác kết nối, tạo quan hệ đối tác mới và học hỏi lẫn nhau. Mỗi năm, sự kiện này cung cấp tầm nhìn quốc gia ngày càng tăng về những nỗ lực và thành tựu chung của Mạng HMG, đồng thời nêu bật những ý tưởng và đổi mới đầy hứa hẹn trên toàn Mạng.

Để truy cập các bản ghi, trang trình bày và tài liệu từ tất cả các phiên, bấm vào đây.