Băng hình

Tháng Tám 7, 2023

HMG WA Kế hoạch Chiến lược Ăn trưa & Tìm hiểu

Mạng Help Me Grow WA gần đây đã đưa ra Kế hoạch chiến lược 2023-2018. Được tạo ra với sự hợp tác của các bên liên quan chính, các nhà lãnh đạo cộng đồng, đối tác bộ lạc, nhà hoạch định chính sách, gia đình và người chăm sóc cũng như các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, kế hoạch này định hướng cho tương lai của Help Me Grow Washington và đưa ra sáu lĩnh vực trọng tâm và chín sáng kiến chiến lược mà chúng tôi sẽ nỗ lực thực hiện trong năm năm tới.

Hội thảo trên web này kể câu chuyện về Mạng Help Me Grow WA, đi sâu vào tầm nhìn và các ưu tiên dựa trên kế hoạch chiến lược, đưa ra các ví dụ về các sáng kiến chiến lược đang hoạt động và nói về những gì sắp xảy ra cũng như cách tham gia vào động lực!

Xem các trang trình bày từ Bữa trưa & Học hỏi.